Reading Time: 3 minutes שאלת המשמעות של גלולה למניעת הריון לגברים על גבריות, על יחסי גברים-נשים ועל יחסי מין היא שאלה שהולכת והופכת משמעותית יותר, בעקבות פיתוחים טכנולוגיים שעשויים לאפשר את אמצעי המניעה החדש בקרוב. שאלה זו גם הופיעה במאמר
Reading Time: 3 minutes שאלת המשמעות של גלולה למניעת הריון לגברים על גבריות, על יחסי