כללי

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידיך כמשתמש.ת באתר “פוליטיקלי קוראת” (להלן “האתר) המופעל על ידי עמותת פוליטיקלי קוראת ע”ר 580655660 (להלן “העמותה”) ועל כל עסקה כספית (למשל, תמיכה כספית בעמותה) שתתבצע על ידך באמצעות האתר ומהוות הסכם מחייב בינך לבין העמותה.

כל גלישה באתר, כל שימוש באתר וכל ביצוע עסקה כספית באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לנהוג לפי התקנון. 

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות העמותה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. העמותה לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של העמותה. 

השימוש באתר

הנך רשאי.ת להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של העמותה ובכפוף לתנאי הסכמתה.

זכויות היוצרים בכל התכנים שבאתר שייכים לעמותה אלא אם כן מצויין אחרת. 

היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

שינויים בתקנון

תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י העמותה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

בעת השימוש באתר יתכן שייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעילת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מפעילת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.

הפרות וסעדים

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן העמותה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

הוראות התנהגות באתר

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.

באתר ניתנת האפשרות למשתמש.ת להגיב על התכנים המפורסמים בו. חל איסור מוחלט על משתמשים.ות לעשות שימוש שלא כדין בתגובות, או לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את העמותה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים.ות אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור העמותה רשאית להסיר לאלתר כל משתמש.ת ו/או תוכן ו/או תגובה מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש.ת לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של העמותה.

מובהר בזאת, כי העמותה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

העמותה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתונים סטטיסטיים על המשתמשים.ות או על אופן השימוש באתר או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים.ות לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

הגבלת אחריות

העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר עם או בעקבות השימוש באתר. העמותה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש.ת כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי העמותה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיה.ו ולדרישותיה.ו.

שינויים באתר והפסקת השירות

העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של התכנים והשירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר. 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. 

העמותה אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

ביטול עסקה

“ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”

אבטחה

העמותה פועלת לאבטחת האתר באמצעות SSL (פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט).

פרטי כרטיסי האשראי של משתמשים.ות המבצעים.מות פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות העמותה. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת משולם פתרונות תשלום בע"מ.