אספות אזרחים

אסיפת אזרחים כמנגון דמוקרטי לפתרון וקידום סוגיות שבלב השיח האזרחי באמצעות שיתוף האזרחים באופן אקטיבי בעיצוב מדיניות ציבורית