נעמה לזימי | צילום: אינס אוסרוף אבו-סייף
רולא דאוד | צילום: אינס אוסרוף אבו-סייף
כרמן אלמקייס אמוס | צילום: אינס אוסרוף אבו-סייף
מלכי רוטנר | אינס אוסרוף אבו-סייף
נעם שוסטר אליאסי | צילום: אינס אוסרוף אבו-סייף
נעם דן | צילום: אינס אוסרוף אבו-סייף