מאת: שירי אייזנר

רבות דובר בשבוע האחרון על לקיחת אחריותההתנצלות (ויש שיגידואיתנצלות), שפרסם רועי צ'יקי ארד לפני מספר שבועות, ערב פרסום התחקיר ב"המקום הכי חם בגיהנוםשחשף אותו כמי שניצל ופגע מינית בנערותעוררה דיונים רבים ברחבי הפייסבוקאותם דיונים נעו בין תמיכה והצבת ההתנצלות שפרסם כמודל לתגובה האידיאליתלבין דחיה שלה כניסיון מניפולטיבי לניהול משבר יח"צ.

במהלך הדיוניםחזרה ועלתה השאלה – אם תגובה כזאת אינה מספקתאז מה כן?מה אמור לעשות מי שפגע (מיניתאו בצורה אחרתורוצה באמת ובתמים לכפר על חטאובדיונים אלההמונח "לקיחת אחריותצף שוב ושוב כמעין מילת קסםאך דומה שרבות מאיתנו לא בטוחות כיצד נראה בפועל תהליך כזה של לקיחת אחריות.

[גילוי נאותבעבר וגם כיוםהייתי בשני הצדדים של המתרס – פגעתי וגם נפגעתיאני משתדלת לתת למי שפגעתי בהן.ם את מה שמעולם לא קיבלתי מהתוקפ.ת שלי].

אז מהו תהליך לקיחת אחריות?

בואו נתחיל מנקודה בסיסיתתהליך לקיחת אחריות אינו פעולה ורבליתהאימרה "אני לוקח.ת אחריותאינה מהווה לקיחת אחריותהצהרה כזאתלכל היותרמהווה נקודת פתיחהתהליך לקיחת אחריות הוא פרקטיקה מתמשכתבקווים כללייםזהו תהליך שבו התוקפ.ת מְפַנה מרחב להחלמה של הנפגע.תומַפְנה משאבים לעבודה עצמית כדי למנוע הישנות של ההתנהגויות הפוגעניות.

קצת רקע

לתהליך לקיחת האחריות (באנגלית, accountability process) יש צורות ושיטות רבותבבסיסוהוא מגיע מתפישה של אחריות קהילתית; כלומר, תפישה שלפיה יש לקהילות אחריות לדאוג לשלומן.ם של מי שנוכח.ת בהן (בכל צורה ובכל הגדרה). לפי אותה תפישהקהילות מסוגלות וצריכות לספק מרחב בטוח להחלמה של השורד.ת ולשינוי מתמשך בהתנהלות של הפוגע.תבאמצעות תהליכים שמציבים את השורד.ת במרכז ומאפשרים לפוגע.ת לקחת אחריותמבלי לאבד את התמיכה שכל אחת מהן.ם זקוק.ה להדבר זה אמור להציב אלטרנטיבה למצב שבו התוקפים.ות ממשיכים להתנהל כרגיל במסגרת של קהילותבעוד שהשורדות.ים נאלצות להדיר את עצמן ממרחביםאו להפךלמצבים שבהם פוגעים.ות מודרים.ות מקהילות גם כאשר הן.ם רוצות.ים לקחת אחריותומוצאים.ות עצמן.ם מבודדים.ות ללא כלים וללא התמיכה הנחוצה כדי לשנות את התנהגותן.ם הפוגעניתאובקצה החמור של הסקאלהמצבים שבהם הפוגעות.ים עוברים.ות מקהילה לקהילה וממשיכים.ות את מעגל הפגיעהכל פעם בקהילה אחרת.

אותה תפישה של אחריות קהילתית מגיעה גם מסולידריות שמכירה בפגיעה המערכתית והמתמשכת של המשטרהמערכת המשפטומערכת הכליאה נגד השורדות.ים ונגד התוקפים.ותעבור השורדותפניה למשטרה בדרך כלל מביאה איתה שחזור של הטראומהורבות העדויות על "אונס שניבבית המשפט.

 למעשהרוב התלונות כלל לא מגיעות לשלב המשפטוגם כשכן – רובם המכריע של האנסים והפוגעים מזוכים או מקבלים עונשים זעומיםזאת ועודאנשות שנתקפו על ידי נשים סיסג'נדריות לא יכולות לקוות גם ליחס הבסיסי ביותרלאור העובדה שהמערכת כלל לא מכירה בקיומן של פגיעות מסוג זהמהצד השני של המטבעעבור התוקפים.ות – ובעיקר עבור גברים פלסטיניםמזרחיםאתיופיםאו פליטיםועבור נשים טרנסיות – המשטרה, מערכת המשפט ומערכת הכליאה מהוות כלים לדיכויהמערכות האלהלא רק שאינן יעילות במניעה של פשיעה או בשיקום של פושעיםאלא הן מקשות ומכבידות על כךלכן, תהליכי לקיחת אחריות גם מציבים אלטרנטיבה ברת קיימא למשטרה ולרשויות החוק.

על מנת שלא לשכתב את אותם מנגנונים של השתקההדחקהבידוד והאשמה שאנו חוות תחת תרבות האונסתהליך לקיחת האחריות מתבסס על עקרונות פמיניסטיםהתהליך חייב לשים במרכז את החוויותהצרכים וההחלמה של השורד.תולמנוע המשך פגיעה או פגיעה באנשות נוספותלכן תהליך לקיחת אחריות אינו שווה ערךלמשללתהליכי "שלום בית", גישור, או חלק מהתהליכים המתקראים "צדק מאחה", שמטרתם "להשכין שלוםבין הצדדים. תהליכים מסוג זה מתבססים על העמדת פנים שקיים שוויון כוחות בסיטואציהבצורה שמנציחה את הפגיעה ומבודדת את הנפגע.תבתהליכי לקיחת אחריות, לעומת זאתהמטרה היא לספק כמה שיותר תמיכה לשורד.ת ולמנוע אתל הישנות הפגיעה בכל רמהתוך הכרה באנושיות של שני הצדדים.

לשנות את המתכון – ג'סיקה נבו

איך עובד תהליך לקיחת אחריות?

בקהילות רדיקליות והצטלבותיות בארה"ב קיימות קבוצות או ארגונים שמטרתם היא לנהל תהליכים מהסוג הזהלפעמיםכמו במקרה של Chrysalis Collectiveמדובר בארגון יחידולפעמיםכמו הארגונים Philly’s Pissed וPhilly Stands Upמשתתפות בתהליך מספר קבוצות שעובדות בשיתוף פעולהבכל צורה שלא תהיההאנשות המעורבות מתחלקות לשני צוותיםצוות ליווי של השורד.תוצוות ליווי של הפוגע.ת (ולפעמים גם יש צוות מקשר). תפקידו של צוות הליווי של השורד.ת הוא לספק לו.ה מרחב ותמיכה להפסקת הפגיעה ולהחלמהבעוד שצוות הליווי של הפוגע.ת מספק.ת לו.ה תמיכה וחיזוק בתהליך לקיחת האחריות שלו.השני הצוותים מעבירים מסרים בין שני הצדדיםכאשר השורד.ת יכול.ה להעביר בקשות לפוגע.תשרלוונטיות לצרכים ולתנאים שהיא זקוק.ה להם על מנת להחלים.

למשלאחת הבעיות המרכזיות במקרי פגיעה שמתרחשים בקהילות קטנות היא חלוקת מרחביםפעמים רבותהשורד.ת לא מסוגל.ת לשהות באותם מרחבים עם הפוגע.ת בצורה בטוחה (בין אם פיזיים ובין אם וירטואליים). במקרים כאלההצוותים יתווכו את הצרכים של השורד.ת וינסו להביא לפתרון מאפשר עבור שני הצדדים – למשלהרחקה הרמטית (הפוגע.ת לא יבוא למרחבים שהשורד.ת נמצא.ת בהם), חלוקה למרחבים שונים (התוקפ.ת לא יגיע למרחבים מסוימיםאבל כן לאחרים), חלוקה מתחלפת (אירוע אחד כןאירוע אחד לא), או תנאים מסוימים שבהם אפשר יהיה לחלוק מרחב (למשלבאירועים גדולים מאודעם שמירה על מרחק מוגדר). המילה האחרונה בשאלות כאלה תמיד תהיה של השורד.תכיוון שהתהליך אמור לקדם את הבטחון וההחלמה שלו.ה.

עוד בקשה שכיחה היא הבקשה להתנצלותהשורד.ת יכול.ה לבקש התנצלות אישית או פומבית (בפורום זה או אחר). במקרה זההצוותים יתווכו את הבקשה ויעזרו לפוגע.ת להתבונן על הפגיעה ולהתנצל עליה באופן כנה וישירבקשות נוספות יכולות להיות ארוכותטווחלמשל בקשה שהפוגע.ת יתחיל טיפול פסיכולוגי (או אחרכדי להבין את המקור להתנהגות הפוגענית ולהפסיק אותהלפעמים ישנן בקשות שקשורות להרגלים או להתמכרויות מסוימותלמשלאצל מי שפגע.ה תחת השפעת אלכוהול או סמיםיכולה להיות בקשה להגמל, להפסיק או למתן את הצריכההבקשות יכולות להיות כל דבר שרלוונטי לסיטואציהלפגיעהלהחלמהללקיחת אחריות ולמניעה של הישנות הפגיעותבמקרה של בקשות ארוכותטווחהצוותים שומרים על קשר עם הפוגע.ת ומעבירים לשורד.ת עדכונים לגבי התקדמות התהליך.

מה עושות כשלא קיים ארגון?

עד כה בקהילות בארץ ראינו מספר נסיונות להרים תהליכים מהסוג הזהאך למצער כולם התפרקו לפני שהגיעו לתוצאות משמעותיותאך לא חייבות ארגון וצוותים כדי לעשות תהליך אישי של לקיחת אחריותאנשים שפגעו ורוצים.ות לכפר על מעשיהן.םלבקש סליחה ולהשתפריכולים.ות גם לפעול באופן עצמאיולקחת אחריות אקטיבית ללא בקשה או מסגרת מובנית.

למשלבמקרה של רועי צ'יקי ארדארד יכול היה לברר דרך צד שלישי (למשל העיתונאיתשרון שפורר) האם הנפגעות רוצות שהוא יצור איתן קשר על מנת לקחת אחריות באופן מתואם איתןאם לאלשאול האם יש להן בקשות ממנו או דברים שהיו רוצות להעביר לואם כן היו מרגישות בנוח עם יצירת קשראפשר היה לשאול מה הדרך הכי נוחה להןולהשתמש בה כדי לברר מה הצרכים שלהן ממנובאופן כנה ומכבד

למשלאם ביקשו התנצלות פומבית, יכול היה רועי צ'יקי ארד לנסח התנצלות ולשלוח אותה לאישור שלהן לפני הפרסוםאם לאאז לא להתנצל פומביתאבל כן לשלוח מסר ברור לחבריו ולעוקבים שלו שלא יגנו עליובמקרה של בקשות ארוכותטווחכמו למשל "אני מבקשת שתבין למה עשית את זה ושלא תחזור לפגוע באחרות", הוא יכול היה לקחת את הדברים לטיפולבאופן אחראי ועצמאיבנוסףהוא יכול היה לבדוק איתן עצמאית האם הן נמנעות ממרחבים מסוימים עקב הנוכחות שלוולהתרחק מהם אם כןבאופן כלליהוא יכול היה להתנהל באופן אחראיאכפתי וצנוע סביב הפגיעה שהוא פגע והצרכים של השורדות.

על פרפורמנס ושפה חלקלקה

כמובן שאף תהליך אינו מושלםואף תהליך אינו מונע שימוש מניפולטיבי בפרפורמנס ובשפה. רועי צ'יקי ארד ארד השתמש באופן מניפולטיבי בשפה ובאסתטיקה של לקיחת אחריותבעת שלמעשה מילותיו כוונו לקבלת סימפתיהתמיכה ותנחומים על "מר גורלו”באותה מידהגם בתהליכים מובנים של לקיחת אחריותהפוגע.ת יכול.ה לנכס את השפהלבצע את הפרפורמנס ולעטות את האסתטיקה של לקיחת אחריות – בזמן שלמעשה לא עומד מאחוריהם דברלמשלבמקרים רבים הפוגעים.ות שולטות.ים ובקיאות.ים בשפה הרדיקליתכולל בזו הקשורה ללקיחת אחריותבמקרים כאלההפוגעות.ים יכולות.ים לתעתע וליצור מראית עין כאילו הן.ם לוקחות.ים אחריות מבלי לעשות זאת בפועללכן בכל מקרהההצהרות חייבות להיות מגובות במעשיםוהמילה האחרונה צריכה להיות של השורדות.יםאפילו במקרים שבהם התבצעה פגיעה הדדיתכך צריכים הדברים להתנהל משני צידי המתרס.

https://www.facebook.com/chicky99/posts/10158549676742674

לסיכום

תהליך אמיתי של לקיחת אחריות לא מתחיל ולא מסתיים בהצהרות ריקותתהליך כזה הוא פרקטיקה מתמשכתלעתים אף של שנים רבותהוא מתחיל במוכנות וברצון אמיתי לאפשר לשורד.ת להחליםולאפשר לפוגע.ת להפסיק את ההתנהגות הפוגעניתמן הסתםלא כל הפוגעים.ות יתאימו או ישתפו פעולה עם תהליך שכזהלעתים הן.ם יסרבו באופן ישיראו לעתים ינצלו את מראית העין על מנת להוליך שולל את הקהילהאחרים.ות ישתפו פעולה עם התהליך כדי לצאת ידי חובהאך לא ישתתפו בו באופן מלאבמקרים כאלההכלים הקיימים של הרחקהשיימינגאו תלונה במשטרה (על מגבלותיהםאולי עשויים להתאים יותראך במקרים אחרים – תהליך קהילתי פמיניסטי של לקיחת אחריות עשוי לתת את הפתרון המשמעותי ביותרולהיטיב לא רק עם הצדדיםאלא עם הקהילה כולהבניגוד להצהרותיו של רועי צ'יקי ארדלקיחת אחריות אמיתית וכנה מתבססת על התנהלות אחראיתרגישהקשובה ושקופה אל מול השורדות.יםבתהליך שיחזק את תחושת הבטחון והתמיכה שלהן.ם בדרך להחלמה מהפגיעה ולמניעה של פגיעות נוספות.

תמונה בראש הכתבה: סיה רם סצופק


לקריאה נוספת:

הצעד הראשון: הצעות לא/נשים שהואשמו בהתנהגות אלימה – פוסט מתורגם של וויספי קוקיז בתרגום שלי לעברית (המאמר מתחילת שנות ה-2000, התרגום מ-2013)

The Revolution Starts at Home – אנתולוגיה בעריכת צ'ינגאין צ'ןג'אי דולני וליה לקשמי פייפזנהסמרסינה

The Revolution Starts at Home – פנזין בעריכת צ'ינגאין צ'ןג'אי דולני וליה לקשמי פייפזנהסמרסינה

Thoughts About Community Support Around Intimate Violence – פנזין של ארגון Philly’s Pissed

אוסף מאמרים של Philly’s Pissed ו-Philly Stands Up

Beautiful, Difficult, Powerful: ending sexual assault through transformative justice – מאמר של ה-Chrysalis Collective

תגובות

3 תגובות

 1. הכותבת בסוגריים שיתפה: [גילוי נאות: בעבר וגם כיום, הייתי בשני הצדדים של המתרס – פגעתי וגם נפגעתי..]
  כולנו פגועים ופוגעים (ובסדר הזה).
  כולנו שורדים .
  נדיר מאד שישנו צד שהוא "רק פוגע" וצד שהוא "רק שורד"
  לרוב שני הצדדים פוגעים ונפגעים, שני הצדדים מוטרדים, שני הצדדים מניפולטיביים.
  איני מדברת על אונס אלים בסימטה חשוכה, או הגנבה של סם אונס, או מקרים מובהקים אחרים של תקיפה, אלא על המינעד האפרפר שנופל תחת המושג: הטרדה. אחת מוטרדת מעירום, אחד מוטרד משריקה ברחוב, ושני מוחמא ונהנה מחיזור עיקש. כמו כן מדברת על האשמות ב"מניפולציה", והאשמות שנובעות מתוך מערכות יחסים של מספר מפגשים לפחות.
  וכאן במאמר הכותבת פתרה את כל העניין והחליטה מי השורד.ת ומי הפוגע.ת כאילו זה ברור מאליו.
  מי תחליט? ומה בנוגע לאפלייה התרבותית בה גברים לא מקבלים לגיטימציה להיות פגיעים ולהודות בפגיעה (אלא אם זה במלחמה – גבורה) ולנשים יש את כל הלגיטימציה להתקרבן.
  אחת הסיבות שהמשטרה חסרת אונים, ושגברים "לא לוקחים אחריות" היא שזה לא כל כך ברור מאליו מי "הרע" בסיפור, וביחסים מיניים יש ריבים אלימים באופן הדדי – כמו במקרה המפורסם של לורנה וג'ון בוביט. זה לא יעצים או ירפא נשים אם גברים יקחו אחריות באופן בלעדי וימשיכו להתייחס לנשים כחסרות אחריות לחלקים בהם שנפגעו ופגעו.
  הפיוס והריפוי יגיעו אם נמנע מתיוגים של קורבן\תוקף, ונבין שכמו בכל קונפליקט יש שני צדדים שלא רואים זו את זו.
  הלוואי ותהליכי גישור חדשים יגיעו בהם עוזרים לצדדים להבין זו את זו ולהשלים או לפחות להמשיך הלאה, אז אולי נמצא פתרונות יצירתיים יותר חוץ מהפרדות והימנעות ונידוי וטיפול נקודתי כאילו האחריות היא רק של איזה פרט תורן שהתנהג כמו רוב האנשים. כשרוב הילדים לוקחים ריטלין, יש מקום לחשוד ששיטת החינוך רקובה והיא זו שנדרשת לשינוי (מניפולציה).

 2. בנקודה שבה החברה נמצאת יש ככל הנראה ומשתקף קושי עצום לקבל את העובדה שלמרות כל הביקורת על אופן ההתנצלות- רועי הוא דוגמא (יוצאת מן הכלל) לאדם שפגע והתנצל על כך וכן לוקח אחריות מלאה על מעשיו. האיש מכה על חטא. בשורה התחתונה, רוע ארד התנצל, התפטר מכל עיסוקיו ומקור פרנסתו ונידה את עצמו. זאת בניגוד לרוב הפוגעים שכלל לא עושים זאת, מכחישים לחלוטין וממשיכים בשלהם ללא לקיחת אחריות. לא משנה מה יעשה תבקרו ותתקפו אותו. אבל האיש לקח אחריות מלאה גם במעשים, אז אולי מספיק עם הביקורת הקטלנית? קצת חסד

 3. תודה על הכתבה. רק חשוב לציין לדעתי שצדק מאחה (restorative justice) הוא לא פרקטיקה שיושבת על אותו הציר של גישור, שלום בית וכו. זו פרקטיקה שמתמקדת בעיקר בתהליך שעובר הצד שנפגע ומטרתה לאפשר לו/לה לשמוע בקשת סליחה או מענה על שאלות שנשארו פתוחות בעקבות הפגיעה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מה עוד מעניין אותך היום?

חיילות המועמדות לתפקיד תצפיתניות מסרבות להתגייס לתפקיד והן נכנסו לכלא במעמד גיוסן. כתבת המשך למעצרן של חיילות מפי נ', שפנתה אלינו בעקבות הכתבה הקודמת. על תנאי המעצר והסירוב לשרת בתפקיד אך לא לכולן זה מתאפשר. נ' התחילה את ההכשרה למרות שהיא זכאי לתנאי שירות קרובים לבית.

לראות את התמונה המלאה

פעם בשבוע אנחנו שולחות מייל שמחבר בין הכתבות ומציע לך דיון פמיניסטי מורכב.  

הדיון הזה חייב להתקיים ואנחנו זקוקות לעזרתך כדי להמשיך אותו

גם במלחמה, התפקיד שלנו הוא להביא את הסיפור האנושי ולתת במה לקולות של הנשים שלא תשמעו בשום מקום אחר.